Privaatsusinfo

Kehtib alates 1. septembrist 2018

Ülevaade

Selle veebipoe omanik on Eesti osaühing Rvnnel OÜ, registrikood 11437390, (edaspidi: Rvnnel või meie).

Käesolevas privaatsusinfo dokumendis kirjeldatakse isikuandmeid, mida me vastutava töötlejana tegutsedes kogume oma klientide kohta seoses teenusega, samuti seda, kuidas me selliseid isikuandmeid kasutame ja avaldame ning kuidas me neid andmeid kaitseme.

Klient on oma klientide või kolmandate isikute isikuandmete, mida ta teenusesse üles laadib, seal säilitab ja muul viisil töötleb, vastutav töötleja. Mis tahes teave, mida meie kliendid teenuse vahendusel hoiustavad või töötlevad, ei kuulu meile ja me ei kontrolli, suuna ega määra selle teabe kasutamist.

Mõisted

Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on ostnud meilt kaupu.

Kliendi andmed on mis tahes teave kliendi kohta, mida kasutatakse teenuse osutamiseks ja mis võib sisaldada isikuandmeid.

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav toiming või toimingute kogum.

Andmed, mida seoses teenusega kogume

Sinu esitatavad andmed

Teenust kasutades võite esitada ja meie võime Teilt koguda järgmisi andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid:

1. Tehingute ja arveldusandmed. Kui Te ostad veebipoest kaupu, esitad sa täiendavaid isiku- ja makseandmeid, mis on vajalikud maksetehingu menetlemiseks — nimi, email, telefoninumber, krediitkaardi number, aadress, pangakonto number. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastame pangalingiga maksmisel volitatud töötleja Maksekeskus AS-le ning krediitkaardiga maksmisel PayPalile.

2. Tarneinfo. Kaupade tarnimiseks kogume lisaks eelnevale infot ka sinu asukoha või eelistatud tarnepunkti kohta. Kui valid tarne meie tarnepartnerite (Omniva, Smartpost) vahendusel, siis edastame su nime, telefoni ja eelistatud tarnepunkti asukoha ka neile.

3. Meiega suhtlemine. Kui võtad meiega otse ühendust, võid oma kontaktivõtu raames avaldada isikuandmeid.

Andmed, mida kogume, kui kasutate teenust

Logiandmed. Nagu veebipoed ikka, salvestame ka meie teatud andmeid, mida veebibrauserid, mobiiliseadmed ja serverid kättesaadavaks teevad. Need võivad sisaldada andmeid sinu IP-aadressi või muu seadme aadressi või ID, operatsioonisüsteemi, veebibrauseri ja/või seadme liigi, keele-eelistuse kohta, veebilehtede või saitide kohta, mida sa külastad vahetult enne või pärast teenuse kasutamist, teenuse külastamise või kasutamise või sellesse sisselogimise kuupäeva ja aja, seadme võtmete või muude seadmetuvastusviiside kohta. Seadme võtmed või sarnased seadme identifikaatorid on igal mobiiliseadmel unikaalsed ja me võime neid kasutada sinu seadmesse tõuketeadete saatmiseks. Ühtlasi võime kasutada neid tehnoloogiaid selleks, et koguda teavet sinu e-kirjavahetuse kohta, näiteks kas avasid sõnumi, klõpsasid sõnumil või edastasid sõnumi.

Kasutusandmed. Kogume teavet selle kohta, kuidas sa meie teenust kasutad, näiteks milliseid toiminguid teed ja milliseid funktsioone kasutad. Kasutame neid andmeid veebipoe paremaks ülesehitamiseks.

Küpsistest ja muudest jälitustehnoloogiatest saadav teave. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad tärkide jada, mille veebisait salvestab külastaja seadmesse ja mille külastaja brauser sealt iga kord välja otsib, kui külastaja naaseb. Pikslid, läbipaistvad gifid ja veebimajakad on väikesed koodiplokid, mis paigaldatakse veebisaitidele ja e-kirjadesse. Kogume teenuses küpsiseid, et (i) isikupärastada oma teenuseid, näiteks jätta sinu andmeid meelde, et sa ei peaks neid uuesti sisestama oma külastuse ajal või järgmine kord, kui teenust külastate; (ii) esitada kohandatud reklaame, sisu ja teavet; (iii) jälgida ja analüüsida teenuse ja kolmanda osapoole turundustegevuse efektiivsust; (iv) jälgida teenuse kasutamise koondmeetrikat, näiteks külastajate ja külastatud lehekülgede koguarvu; (v) jälgida sinu osalemisi, avaldusi ja staatust mis tahes reklaamis ja muudes tegevustes; ja (vi) saata mobiiliseadmetesse tõuketeateid.

Andmed, mida kogume kolmandatelt isikutelt

Võime hankida teavet, sealhulgas isikuandmeid, kolmandatelt isikutelt ja muudest allikatest kui see veebipood — näiteks meie partneritelt ja reklaamijatelt. Kui me kombineerime või seostame muudest allikatest saadud teavet teenuse vahendusel kogutavate isikuandmetega, käsitleme kombineeritud teavet isikuandmetena kooskõlas käesoleva eeskirjaga.

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Kasutame isikuandmeid järgmistel alustel: 1) nõusolek; 2) lepingu täitmine; 3) juriidiline kohustus; 4) õigustatud huvi. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus on eelkõige järgmised.

Veebipoe täiustamine. Kasutame teenuse vahendusel kogutavat teavet, et mõista ja analüüsida meie kasutajate kasutustrende ja eelistusi, täiustada teenust ning töötada välja uusi tooteid, teenuseid, funktsioone ja funktsionaalsusi. Õiguslik alus: lepingu täitmine, õigustatud huvi.

Klienditugi. Kasutame sinu e-posti aadressi ja muud teenuse vahendusel kogutavat teavet, et võtta sinuga ühendust administratiivküsimustes, näiteks klienditeenindus, või et menetleda intellektuaalomandi või privaatsusega seotud rikkumisi või au teotamisega seotud küsimusi. Õiguslik alus: lepingu täitmine.

Turundus. Kasutame sinu e-posti aadressi ja muid teenuse vahendusel kogutavaid isikuandmeid, et saata teateid meie ja kolmandate isikute, kellega me koostööd teeme, pakutavate toodete ja teenuste kohta, sealhulgas värsket teavet reklaamikampaaniate ja ürituste kohta. Õiguslik alus: nõusolek.

Juriidilise kohustuse täitmine. Võime kasutada sinu isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Selline töötlemine võib hõlmata näiteks järgmist: ametiasutuste päringutele vastamine, raamatupidamiskohustuste täitmine. Õiguslik alus: juriidiline kohustus.

Samuti võime kasutada sinu isikuandmeid nii, nagu on kirjeldatud sulle andmete kogumisel esitatavas eraldi privaatsusteatises, või mis tahes muul viisil, milleks olete nõusoleku andnud.

Märkus õigustatud huvi kohta. Isikuandmete töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvides eeldusel, et sinu õigused ja huvid ei kaalu neid üles. Meie õigustatud huvid on: 1) veebipoe kohta teabe saamine sinu käitumise alusel, 2) müügiprotsessi võimaldamine, arendamine ja täiustamine, 4) turunduskampaaniate tõhususe üle otsustamine. Igal juhul on õigustatud huvid lubatud vaid siis, kui sinu õigused ja huvid ei kaalu neid üles.

Andmete säilitamise perioodid

Säilitame sinult kogutud andmeid vaid niikaua, kui meil on neid vaja, et täita eesmärke, milleks me neid andmeid algselt kogusime, kui seadusest ei tulene teisiti. Säilitame ja kasutame järgmist teavet nii, nagu on vaja, et täita oma juriidilisi kohustusi, lahendada vaidlusi ja jõustada oma lepinguid.

Isikuandmeid, nagu sinu e-posti aadressi, nime ja telefoninumbrit säilitame oma tellimuste ajaloos tähtajatult.

Arvete andmeid säilitatakse seitse aastat nende esitamisest meile kooskõlas Eesti raamatupidamis- ja maksuseadustega.

Teavet juriidiliste tehingute kohta sinu ja meie vahel säilitatakse kümme aastat selle esitamisest meile kooskõlas üldise aegumistähtajaga, mis on tsiviilnõuete jaoks ette nähtud Eesti tsiviilseadustiku üldosa seadusega.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Üldjuhul töödeldakse isikuandmeid, mida me teenuse vahendusel kogume, keskandmebaasides Eestis või mujal Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas (EL/EMP). Kuid mõnel juhul edastatakse isikuandmeid riikidesse ja töödeldakse riikides, mis ei kuulu EL-i/EMP-sse.

Isikuandmeid võib edastada väljapoole ja töödelda väljaspool EL-i/EMP-d eeldusel, et on võetud kohaseid kaitsemeetmeid. Sellised kaitsemeetmed on näiteks järgmised: 1) loetakse, et isikuandmete vastuvõtja riigis on andmete kaitse piisaval tasemel, nagu on kehtestanud Euroopa Komisjon; 2) sõlmitakse leping, mis sisaldab EL-i lepingu tüüptingimusi või muid heakskiidetud tingimusi, tegevusjuhendeid või sertifikaate; 3) vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kehtib juhul, kui vastuvõtja asub Ameerika Ühendriikides).

Kuidas me tagame Teie andmete turvalisuse

Järgime üldtunnustatud valdkondlikke standardeid, et kaitsta meile esitatud teavet edastamise ajal ja pärast seda, kui oleme selle kätte saanud. Ksutame ka tehnilisi ja korralduslikke kaitsemeetmeid, mis on ette nähtud sinu isikuandmete terviklikkuse ja turvalisuse täiustamiseks.

Kui arvad, et su isikuandmed on ohtu sattunud, võta meiega ühendust aadressil runnel@gmail.com.

Sinu õigused

Õigus tutvuda oma andmetega. Sul on õigus saada teada, kui me sinu isikuandmeid töötleme ja sellisel juhul on sul õigus nende andmetega tutvuda.

Õigus lasta oma andmeid parandada. Sul on õigus taotleda oma ebaõigete isikuandmete parandamist.

Õigus lasta oma andmed kustutada. Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada. See kehtib näiteks juhul, kui töötlemise alus on nõusolek ja sa võtad selle nõusoleku tagasi.

Õigus oma andmete töötlemise piiramisele. Teatud juhtudel on sul õigus oma isikuandmete töötlemise piiramiseks. See kehtib näiteks siis, kui sa vaidlustad oma isikuandmete õigsuse ja me kontrollime, kas andmed on õiged.

Õigus oma andmete edastamisele (andmete ülekandmine). Teatud juhtudel on sul õigus saada oma andmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada neid andmeid otse teisele teenuseosutajale. See õigus kehtib üksnes isikuandmetele, mida me kasutame lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel, ja üksnes juhul, kui töötlemine on automatiseeritud.

Vaidlustamise õigus. Sul on õigus oma isikuandmete töötlemine vaidlustada, kui andmete kasutamine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsi tegemine otseturunduse eesmärgil (näiteks turunduspakkumiste saamine).

Õigus nõusolek tagasi võtta. Sul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

Õigus mitte olla allutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemisele. Sul on õigus mitte olla allutatud otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsi tegemine, kui sellisel otsustamisel on õiguslikud tagajärjed või sinu jaoks sarnaselt tähtsad tagajärjed.

Kaebeõigus. Sul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee), kui leiad, et isikuandmete töötlemine meie poolt rikub sinu õigusi kohaldatava õiguse alusel.

Kui soovid lisateavet oma isikuandmete kasutamise või oma õiguste kohta, kirjuta meile aadressil runnel@gmail.com.

Kui sa saad meilt kaubandusliku või reklaamialase e-kirja, võite sellest tellimusest igal ajal loobuda e-kirja lõpus olevale lingile klõpsates.

Eeskirja muudatused ja ajakohastamine

Võime käesolevat eeskirja aeg-ajalt ajakohastada. Kui me eeskirja muudame, siis teeme selle kättesaadavaks teenuses ja veebilehel.

Meie kontaktandmed

Kui sul on küsimusi või kommentaare selle eeskirja, oma isikuandmete, meie kasutus- ja avalikustamispraktika või oma andmekaitseõiguste kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel või nõusoleku valikuvõimaluste kohta, saada meile kiri aadressil runnel@gmail.com.

Tõnu Runnel / Rvnnel OÜ / Aadress: Tähtvere 5-8, 51007 Tartu, Eesti